Toczeń


Bóle stawowe notujemy u 75 (11) — 90% (10, 12) chorych. Są one zmienne; ; pojawiają się zarówno w stawach dużych, jak i małych, zwykle wielokrotnie nawracają. Dubois i Tuffanelli (6) spostrzegali u ponad 95°/o chorych bóle stawowe.Przedmiotowe objawy zajęcia stawów w postaci obrzęku i zniekształceń wykrywa się u ok. 40% chorych. Najczęściej wykrywa się je w stawach śródręczno-paliczkowych. Każdy jednak staw może być dotknięty toczniowym zapaleniem, którego obraz kliniczny może do złudzenia reumatyczne zapalenie wielostawowe, z charakterystyczną zmien­nością i „płynnością" objawów stawowych, a u innych chorych — być typowy dla gośćca przewlekłego postępującego. Bateman i wsp. (1) obserwowali 28 chorych ze zmianami wielostawowymi, dotyczącymi przede wszystkim stawów dłoni, nadgarstkowych, łokciowych, barkowych, skokowych i ko­lanowych. U 15 zajęte były także stawy żuchwowe, a u 6 — biodrowe. Autorzy podają duży odsetek zaawansowanych zmian stawowych z trwałymi zniekształceniami, ogranicze­niem ruchomości i zanikami mięśniowymi. Guzki reumatoidalne stwierdzono u 15. U wszyst­kich wykryto typowe komórki LE. Larson podkreśla (11), że zniekształcenia stawowe przypominające g.p.p. są często pierwszym objawem tocznia trzewnego u starszych kobiet, u których spostrzega się prze­wlekły, łagodny przebieg choroby.


Badania histopatologiczne stawów wykazały, iż w obrazie makro­skopowym zmiany są minimalne. Cechują się one wysiękiem i przekrwieniem; tylko dwukrotnie stwierdzono niewielką ilość ziarniny w stawach kolanowych. W obrazie mikroskopowym widoczna jest natomiast gruba warstwa włókniko-wata, żywo barwiąca się eozyną i związana ściśle z maziówką stawową. W maziówce ilość komórek jest zmniejszona, miejscami wykrywa się ogniska zanikowe, a także skąpe nacieki złożone z limfocytów i komórek plazmatycz-nych. W chrząstkach i kościach widoczne były ubytki wypełnione ziarniną. Naczynia krwionośne nie wykazywały zmian.


Mimo charakterystycznego ohrazu klinicznego obraz radiologiczny jest bardzo rzadko typowy dla g.p.p.. Borejko tylko u 3 spośród 20 chorych notowała zmiany radiologiczne analogiczne do stwierdzanych w zaawansowanym g.p.p. U 17 natomiast mimo zmian klinicznych stwierdzała tylko osteoporozę, rzadziej zmiany w ustawieniu. Osteoporozę wykry­wa się przede wszystkim w kośćcu rąk, niekiedy jednocześnie i stóp, bez zmian w kośćcu tułowia. Umiejscowienie jej jest więc zupełnie różne od osteoporozy związanej z leczeniem hormonalnym. Również Noonan i wsp. (13) tylko u 1 chorego stwierdzili zmiany w obrazie radiologicznym kośćca takie, jakie wykrywa się w zaawansowanym g.p.p. Autorzy podkreślają tak­że, iż mimo nadwichnięć i zniekształceń w stawach w obrazie radiologicznym wykrywano tylko osteoporozę, a nawet prawidłowe utkanie kostne.


Intensywne bóle stawowe spostrzegałam u 92% chorych. Dotyczyły one zwykle symetrycznie stawów kolanowych, skokowych, nadgarstkowych i drobnych stawów dłoni. U ponad połowy występowały w czasie trwania choroby^obrzęki stawowe, zwykle krótkotrwałe i przemijające. Pięć chorych przebyło kilka nawrotów zapalenia wielostawowego, mogącego łudzić, iż mamy do czynienia z reumatycznym zapaleniem wielostawowym. Gościec postępujący zniekształcający rozpoznano w pierwszych latach choroby u 6 kobiet. U 4 z nich powoli rozwijające się zniekształcenia stawowe, dotyczące stawów śródręczno-paliczkowych i nadgarstkowych, były pierwszym objawem wyprzedzającym o 2—6 lat inne objawy choroby.


Mylne rozpoznanie gośćca postępującego zniekształcającego nie jest rzadkie. Borejko podaje, iż również u 3 spośród jej chorych rozpoznano mylnie g-P-P- Dotyczy to przede wszystkim chorych, u których dolegliwości stawowe dominują w obrazie klinicznym. Jako ilustrację pozwolę sobie przytoczyć dane z historii choroby jednej ze spostrzeganych chorych.


Rencistka, bez obciążenia rodzinnego i znamiennej przeszłości chorobowej. Pierw­sze objawy obecnej choroby wystąpiły w 1958 r. w postaci bólów w stawach kolanowych i drobnych stawach dłoni, bez obrzęku i zaczerwienienia. W 1961 r. zaostrzenie bólów, pojawienie się obrzęków wymienionych stawów, zaczerwienienie skóry w ich obrębie, go­rączka i lewostronne wysiękowe zapalenie opłucnej. Leczona była z rozpoznaniem pierwotnie gruźlicy, potem choroby reumatycznej, a wreszcie g.p.p. Z powodu niedokrwistości otrzy­mała dwa przetoczenia krwi jednoimiennej. Po drugim przetoczeniu wystąpił ciężki ogólny odczyn poprzetoczeniowy. Od roku nasilenie bólów stawowych, pojawienie się zniekształceń i ograniczenia ruchomości, stale utrzymuje się niedokrwistość, nie reagująca na leki, oraz bóle w lewej połowie klatki piersiowej. Przedmiotowo stwierdzono obrzęki, ograniczenie ruchomości i zniekształcenie zarysów stawów śródręczno-policzkowych, międzypaliczkowych, nadgarstkowych, łokciowych i kolanowych. Guzków reumatoidalnych nie wykryto (ryc. 1 la, b).,Obustronne wyraźne zaniki mięśni międzykostnych. W badaniu radiologicznym wykazapo —. obok zaniku części kostnych dłoni i stóp — miernego stopnia zwężenie szpar stawów międzypaliczkowych obu dłoni (ryc. \2a,b). W zakresie innych narządów stwier­dzono: śladowy białkomocz, niestale pojedyncze krwinki czerwone i wałeczki szkliste, upo­śledzenie filtracji w kliransie kreatyniny endogennej do 45 ml/min., bez retencji ciał azotowych i nadciśnienia, tachykardię i niewielkiego stopnia .zmiany w ekg o cechach niedotlenienia m. sercowego, serologiczną niedokrwistość hemolityczną z dodatnim bezpo-średnirnodczynem Coombsa i obecnością zimnych aglutynin. We krwi obwodowej wykryto liczne komórki LE; odczyny immunofluorescencyjne (już w czasie leczenia) wypadły do­datnio ( + + ). Wykazano obecność czynnika reumatoidalnego. Chora gorączkowała, OB wynosił 61/90. Miano ASO = 100 j.


Mięśnie bywają zajęte w przebiegu tocznia trzewnego równic często jak stawy, chociaż bóle mięśniowe są podawane tylko przez ok. 50% chorych.


Stwardnienie rozsiane


Stwardnienie rozsiane jest jednym z głównych problemów w bieżącej praktyce neurologii. Pozostaje w pełni wyjaśnione, ale jest powszechną przyczyną przewlekłej niepełnosprawności w krajach rozwiniętych zachodnich. Pacjenci z chorobą mają trudności w zrozumieniu tego, co dziej z nimi i stają sie oszołomioni. Objawy klinicznych i przebieg choroby, dają sprzeczne poglądy.


Reumatoidalne zapalenie stawów


Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) występuje wtedy, gdy układ odpornościowy mylnie atakuje błonę stawów i powoduje stan zapalny. Nie ma lekarstwa na tę przewlekłą chorobą, a leki stosowane są w celu opanowania objawów poważnego ból, obrzęku, a nawet utraty kości - poniewa choroba może powodować działania niepożądane, od nudności do niedokrwistości z uszkodzeniem wątroby włącznie. Więc co można zrobić, czy są alternatywne metody leczenia? Choć naturalne środki zwykle nie mogą zastąpić konwencjonalnych leków, mogą pomóc zmniejszyć dawkę lub częstotliwość stosowania tych leków


Co powoduje zapalenie jelit?


Zapalna choroba jelit jest stanem, w którym obszary w układzie żołądkowo-jelitowym,wykazują przewlekły stan zapalny. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC), choroba Leśniowskiego-Crohna (CD), kolagenowe zapalenie okrężnicy, zapalenie jelita grubego i chłoniaki to typy chorób zapalnych jelit z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy


Wrzodziejące zapalenie jelita grubego przychodzi powoli i wynika z zapaleniem wewnętrznej wyściółki jelita grubego i odbytnicy. Wyniki choroba Crohna, powodują zapalenie różnych częściach przewodu żołądkowo-jelitowego i prowadzą do intensywnego bólu i biegunki, a następnie następnie prowadzić do niedożywienia.


Kannabinoidowe receptory (CB1 i CB2) znajdują się w układzie nerwowym, w tym w jelitowym układu nerwowym (która pomaga w kontrolowaniu funkcji jelita), i układzie endokannabinoidowy (ECS)


Choroba Crohn'a


Choroba Crohn'a jest chorobą jelit, która prowadzi do zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego (od jamy ustnej do odbytu). Objawy mogą się różnić, ale najczęściej obejmują bóle brzucha, biegunkę (krwawą w ciężkich przypadkach), gorączkę, zmęczenie, zmniejszenie apetytu i utratę wagi. Może prowadzić do wielu powikłań i u tych którzy cierpią na chorobę Crohna przeprowadzić do zwiększonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.


Okresy wznowy i remisji są charakterystyczne dla tej choroby. Wiele osób wykazuje symptomy przez lata zanim chorzy zostaną zdiagnozowani. Choroba Crohna jest chorobą autoimmunologiczną. Jest to choroba przewlekła i nie ma na nią lekarstwa, choć leki i zabiegi mogą być pomocne w uspokojenia objawów. Leki, które są najczęściej stosowane, obejmują kortykosteroidy, w celu powstrzymania objawów i metotreksat w celu zapobiegania nawrotom. Palacze powinni rzucić swój nałóg, ponieważ choroba wpływa na objawy choroby. Nawet w przypadku leczenia u około połowy osób choroba kończy się koniecznością operacji w ciągu pierwszych dziesięciu lat choroby.


Bielactwo


Bielactwo jest wspólny, psychologicznym katastrofalne stanem, który powoduje iż skóra traci swoją pigmentację lub kolor. Obecne metody leczenia, takie jak kremy i steroidowe terapie światłem nie są niezawodnie i nie są w stanie skuteczne cofnąć choroby.


Sarkoidoza


Leczenie może skurczyć ziarniniaki, a nawet spowodować ich znik, ale może to trwać wiele miesięcy. Jeśli blizny utworzą się, leczenie nie może pomóc.